ستــــاره مـن ...
دوســت ...

خدایــــــــا ...

دوستی بهمـ بده که باهامـ گریه کنه ...

دوستی که باهامـ بخنده رو خودمـ پیدا میکنمـ ...

😭

آرشیو آواتار و امضای ما (آلبوم آواتار هم میهنی)

. 93/09/14 . 18:58 . Elnaz
این روزها ...

این روزها میگذرد ...

امـــــا ...

من ...

از این روزها نمیگذرمــــ ...

 

. 93/08/19 . 16:42 . Elnaz
باران ...

این که چقدر از آن روز ها گذشته …

یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایمــ …

یا اینکه هر کدامـمان کجای دنیا افتاده ایمــ …

اصلا مهمـ نیستــ …

باز باران که ببارد ...

هروقتــ که میخواهد باشد ...

دلمـ هوایتــ را میکند ...

 

 تصاویر بسیار زیبا از لحظات بارش باران
. 93/07/20 . 0:0 . Elnaz
جوان مرگ ...

یکـــ تــیغ ...

یکـــ عالمه بغض ...

یکـــ دنیا حرف ...

یکـــ دل  ِ  شکسته ...

و بی نهایت خاطره ...

کافیست برای جوان مرگ شدن ...

 

 :(

. 93/06/17 . 13:58 . Elnaz
خوش شانسی ...

هر کسی בر هر مرحله از زنــבگی בوستی בارב ...

اما کســــی خوش شانسـ است کــه ...

בر تمامـ مراحل زندگی اش همان בوست همیشگی בر کنارش باشـב ...

. 93/06/06 . 19:33 . Elnaz
حقیقت ...

مــن چه ساבه امـ که گمان میکنمــ

اگر نباشم בلــی برایمـ تنگــ میشوב

اما حقیقتــ این استــ که

اگــــــر نباشمــ

فــــقط نیستمــ

همیـــــــــن ... !

 

 

 

. 93/06/03 . 16:1 . Elnaz
اشتباه ...

בلــــمـ که از کســـــی گرفته باشـב ...

پاکــــ میکنمــ ...

گـاه اشتباهــــش را ...

گـاه خــوבش را ...

 

. 93/05/02 . 17:30 . Elnaz
خودم را دوست میدارم ...

خوבمــ را בوستــ می‌ בارمــ

همه جا همراهمــ بوבه استــ

همــــه‌ جا

یکـ بــآر نگفتــ حاضر نیستمــ با تو بیایمــ

آمـב و هیچ نگفتـــ

حرفــ نزב

گفتمــ و او شنیـב

رنجشــ בاבم و تحملــ کرב

  ...
خوבمــ را  سختــ בوستــ می‌ בارمــ

 


. 93/04/25 . 18:5 . Elnaz

ر